samarbejde med beboere

Beboerindflydelse
Beboerindflydelse er et omdrejningspunkt, og derfor påvirkes dagligdagen på Line Maries af, hvilke beboere der bor i Boenheden. Der afholdes løbende brugerrådsmøder, hvor der aftales og besluttes store og små ting, der vedrører den fælles dagligdag.
I Line Maries bestyrelse deltager en beboerrepræsentant på de 4 årlige bestyrelsesmøder.

Individuelle handleplaner
På Line Marie tilbydes interne, individuelle indsatsplaner – udover den handleplan, der tilbydes af kommunen i henhold til § 141 i Serviceloven. Indsatsplanen er en plan for, hvordan beboeren ønsker at leve sit liv og en beskrivelse af ressourcer og støttebehov. Indsatsplanen kan indeholde mål eller ønsker om at ændre noget i livet, f.eks. nyt job, uddannelse, eller den kan indeholde et ønske om at man forsat kan gøre det man allerede kan i sit liv. Det er teamets opgave at udarbejde en individuel handleplan sammen med beboeren. Den bliver revideret mindst 1 gange årligt. Det er vigtigt, at samarbejdet om udarbejdelsen af en handleplan opleves som et tilbud, som gives på beboerens præmisser.
Beboerne tilbydes støtte efter individuelle vurderinger og ifølge aftale med den enkelte.

Medicinhåndtering og sundhedsfagligdokumentation
De fleste beboere på Line Marie får medicin. Medicinen håndteres efter gældende lovgivning. Vi har et medicinteam bestående af 3 sundhedsfagligt uddannede personaler. De har ansvar for tjek, dosering håndtering, m.m. Alle medarbejde har modtaget et internt medicinkursus, da alle udleverer medicin.
Vi arbejder ud fra stor opmærksomhed på de 12 sundhedsfaglige problemområder.
Alle beboere tilbydes individuel støtte i forhold til sundhed og helse.
Vi er underlagt sundhedsfaglige tilsyn.

Økonomi
Alle beboere tilbydes støtte til at håndtere deres daglige økonomi.
1 gang årligt laves der en ”Aftale om støtte til økonomi”, hvor det sammen med beboeren og eventuelle pårørende aftales, hvem der støtter med hvilke opgaver og hvordan støtten ønskes.
Personalet på Line Marie støtter ikke i forhold til større personlige økonomiske forhold som fx testamenter, investeringer eller værdibokse. Det anbefales, at beboeren laver en fuldmagt til en pårørende, eller at der søges om en økonomisk værge eller samværge, hvis der er særlige interesser, der skal varetages.

Sidebar
Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt